Phần mềm quản lý bán điện thông minh

650 tỷ đồng ngầm hóa lưới điện