Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Quy mô các dự án sẽ triển khai ở Đà Nẵng năm 2022